Dokumentācija

Lejasstrazdu sākumskolas

NOLIKUMS

Dobelē

 

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Lejasstrazdu sākumskola (turpmāk – iestāde) ir Dobeles novada domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programmu īstenošanai.
 3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
 4. Iestāde ir pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas atrodas Dobeles novada Izglītības pārvaldes pakļautībā.
 5. Iestādei ir zīmogs ar Dobeles novada ģerboņa attēlu un pilnu izglītības iestādes nosaukumu. Uz Iestādes izdotajiem dokumentiem, kas apliecina izglītības iegūšanu, lieto zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”. Iestādei var būt sava simbolika.
 6. Iestādei ir Dobeles novada Izglītības pārvaldes noteikta parauga veidlapa.
 7. Iestādes adrese: "Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV 3722.
 8. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: "Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV 3722.

Pielikums: Lejasstrazdu_ssk_nolikums_29_08_2019

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Dobeles novada, Dobeles pagastā

 

I Vispārīgie jautājumi

 1. Lejasstrazdu sākumskolas (turpmāk – Skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar

 

Trupinājums pielikumā

Pielikums: Lejasstrazdu sākumskolas ieksējās kartības noteikumi

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Dobeles novada, Dobeles pagastā

APSTIPRINĀTS

ar Lejasstrazdu sākumskolas direktores

A.E. Ivaškevičas

 1. gada 1. septembra rīkojumu Nr.1-8/26

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU

 VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2 punktu,

Latvijas Republikas Ministru kabineta

 12.08.2014. noteikumiem Nr.468 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”,

Latvijas Republikas Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.492 “Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”,

Latvijas Republikas Ministru kabineta

 27.11.2018. noteikumiem Nr.747 

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Turpinājums pielikumā

Pielikums: mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Dobeles novada, Dobeles pagastā

APSTIPRINĀTS

ar Lejasstrazdu sākumskolas direktores

A.E. Ivaškevičas

 1. gada 1. septembra rīkojumu Nr.1-8/45

 

 MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA LEJASSTRAZDU SĀKUMSKOLAS PIRMSSKOLAS GRUPĀS

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu,

21.11.2018. MK noteikumiem Nr.716

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības

vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas paraugiem”

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi
 2. Lejasstrazdu sākumskolas pirmsskolas grupu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmas paraugiem.
 3. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka vienotu pieeju Lejasstrazdu sākumskolas pirmsskolas grupu bērnu mācību sasniegumu vērtēšanai.

Turpinājums pielikumā

Pielikums: Lejasstrazdu_ssk_nolikums_pirmskola_29_08_2019

 

Par grozījumiem mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā

Pielikums: Par grozījumiem mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā

 

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Lejasstrazdu sākumskola ir Dobeles novada domes dibināta izglītības iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem vispusīgas iespējas apgūt izglītības programmas 1. – 6. klasei ar mērķi sagatavot izglītojamos tālākās izglītības vajadzībām, nodrošinot pozitīvu izglītības vidi, ľemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses.
Skolas atrašanās vieta:
„Stariľi”, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722. Skola atrodas 5 km no Dobeles. Netālu ir skaists Gaurata ezers.
Dobeles pagasta administratīvā teritorija aizľem 7276,8 ha. Pagasta teritorijā atrodas divi ciemati: Aizstrautnieki (245 iedzīvotāji) un Lejasstrazdi (495 iedzīvotāji), kā arī divi mazciemi: Bērzbeķe (46 iedz.) un Bitenieki (12 iedz.). Pagastā ir 91 viensēta, kur dzīvo 163 iedzīvotāji. Lejasstrazdu ciematā dzīvo 50,9 % no pagasta iedzīvotāju kopskaita. Ciemata īpatnība ir tā, ka tikai 24% no ciemata iedzīvotājiem ir latvieši, pārējie iedzīvotāji ir cittautieši, pārsvarā, krievi un baltkrievi.

Turpinājums pielikumā

Pielikums: Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija__2020_G

Skolas izvirzīto prioritāšu īstenošanas plāns Skolas izvirzīto prioritāšu īstenošanas plāns
2018. /2019., 2019./ 2020., 2020./ 2021.mācību gadam.

Pamatjoma
Mācību saturs 1. joma
Prioritāte
Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu pilnveide, iekļaujot kompetencēs balstītu izglītības saturu.
Mērķis
Īstenot pamatizglītības standarta prasības mācību procesā, realizējot kompetenču pieeju mācību saturā.
Novērtēšanas kritēriji
1. Aktualizētas izglītības iestādē realizētās izglītības programmas.
2. Organizēta pedagogu profesionālā pilnveide, sniegts atbalsts jaunā standarta ieviešanā.
3. Apzināti esošie mācību un metodiskie līdzekļi, tiek plānota un veikta to iegāde.
4. Katrā mācību priekšmetā izstrādāts mācību vielas tematiskais sadalījums atbilstoši jaunajam standartam.
5. Izstrādāti individuālie izglītības plāni skolēniem ar speciālajām izglītības programmām.

Turpinājums pielikumā

Pielikums: Skolas izvirzīto prioritāšu īstenošanas plāns

 • 1.AUDZINĀŠANAS DARBA ORGANIZĒŠANA
  Audzināšanas darba programma ir skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka audzināšanas darba mērķus un uzdevumus.
  Programmai ir ieteikuma raksturs, to var izmantot ikviens pedagogs un klases audzinātājs savā darbā ar audzināmo klasi. Sastādīta, balstoties uz Valsts izglītības un satura centra izstrādāto metodisko līdzekli „Klases stundu programmas paraugs”, uz audzināšanas darbību reglamentējošiem dokumentiem.
  Audzināšanas darbības īstenošanas pamats ir skolas pedagoģiskā kolektīva radoša, vienota, atbildīga darbība, skolēnu vecāku atbalsts, pedagoģiskā kolektīva sadarbība ar dažādām valsts, pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām.
  Programmā ir ievēroti normatīvie akti, kas reglamentē audzināšanas darbības īstenošanu:
   Izglītības likums;
   Bērnu tiesību aizsardzības likums;
   ANO Konvencija par bērnu tiesībām;
   Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 38.un 39. punktu, tieša saistība ar Izglītības likuma 10. 1 pantu “Izglītība un tikumība”, 31. panta “Izglītības iestādes padome’’ 5.1 punktu;
   Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos; Ministru kabineta noteikumi Nr.259 Rīgā 2013.gada 21.maijā (prot. Nr.30 17.§) Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;
   Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”;
  IZM „Ieteikumi kārtības, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, piemērošanai. (www.izm.gov.lv)”;

Turpinājums pielikumā

Pielikums: Lejasstrazdu sākumskolas audzināšanas darba programma

Pielikumā: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību.  not_kabinetos_kuros_iespejama_bistama_situacija3.7.1

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par ugunsdrošību.  not_ugunsdrosiba_3.7.2

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par elektrodrošību. not_elektrodrosiba_ 3.7.3

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par pirmās palīdzības sniegšanu. not_pirma_palidziba 3.7.4

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību ekskursijās un pārgājienos. not_ekskursijas 3.7.5

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību skolas organizētajos pasākumos. not_skolas_pasakumi3.7.6

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. not_sporta_pasakumos3.7.7.

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību ārkārtas situācijās. not_ arkartas_situacija_3.7.8

Pielikums: Sporta zāles izmantošanas noteikumi. not_sporta_zale_3.1.9

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem. Nr_izglit_vide_sat_not_3.7.10

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamiem par drošību lielos, vairāku dienu masu pasākumos.  not_lielos_pasakumos_nr.3.7.11

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamajiem atrodoties uz ūdenskrātuvju ledus vai to tuvumā. noteikumi_atrodoties_uz_ledus_ 3.7.12

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamajiem strādājot pie apkārtnes uzkopšanas.  not. apk_ürtnes sakop_Īana 3.1.13.

Pielikums: Drošības noteikumi izglītojamajiem vasarā. not_drosiba_vasara_3_7_14

Scroll to Top