Pedagogi

Skolas administrācija, pirmsskolas audzinātājas, skolotājas, klašu audzinātājas

 
 

Administrācija

 

     1.

Anna Elfrīda Ivaškeviča

direktore, matemātika 5.,6.kl.

     2.

Ita Jodele

direktores vietniece izglītības jomā,

 1.2 kl. audzinātāja,

priekšmetu skolotāja 1.klase, 

Matemātika, dabaszinības, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas 2.klase

Dabaszinības 5.,6 klase 

Datorika 4.- 6. klase

      3.

Marika Keiša

direktores vietniece audzināšanas darbā,

4.kl. audzinātāja un priekšmetu skolotāja,

1.-6.kl. angļu valoda

 

Pirmsskola

 

      4.

Dina Bunkša

PII grupas „Rūķīši” audzinātāja

      5.

Ilona Balode

PII grupas „Rūķīši” audzinātāja

      6.

Gunita Volkova

5/6 gadīgo grupas audzinātāja

 

Sākumskola

 

      7.

Vineta Čepule

3.klases audzinātāja, priekšmetu skolotāja,

sports un veselība  1., 2., 4., 5.klase 

Sports – 3.,6. klase

     8.

Katrīna Sedule

6.klases audzinātāja

Latviešu valoda, literatūra 5.,6 klase

Sociālās zinība un vēsture- 4., 5. klase

Latvijas vēsture, pasaules vēsture 6.klase

Dizains un tehnoloģijas- 5.klase 

Mājturība un tehnoloģijas – 6. klase

      9.

Vineta Kalniņa

5.klases audzinātāja,

Otrais skolotājs klasē 5.,6.klase 

Vizuālā māksla – 5., 6. klase

     10.

Diāna Mikalajuna

Izglītības psihologs

Krievu valoda 4.-6.klase

     11.

Ināra Pole

Logopēds

Speciālais pedagogs 

Latviešu valodas skolotājs  2.klase

     12.

Laila Ļovina

Izglītības psihologs

     13.

Austra Kovaļenko

Skolas medmāsa

   
Scroll to Top